Ordin privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură nr. 2.676 din 7 mai 2008, Adresa Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării nr. 1.837 din 12 mai 2008, Adresa Institutului Național de CercetareDezvoltare Marină „Grigore Antipa” nr. 1.726 din 18 aprilie 2008 și Adresa Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură —Galați nr. 1.423 din 15 aprilie 2008,

în temeiul art. 12 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura și al art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Dimensiunile minime în centimetri ale exemplarelor de pești și ale altor viețuitoare acvatice care pot fi reținute la pescuit din râul Prut și din lacul de acumulare Stânca-Costești sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și lacul de acumulare Stânca-Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003.

Art. 3. — Mărimea peștelui, stabilită pentru pescuit, este determinată prin măsurarea distanței de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.

Art. 4. — Speciile de pești nenominalizate în anexă nu sunt restricționate la pescuit în funcție de dimensiunea minimă, cu excepția sturionilor și lostriței, care sunt interziși la pescuit.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat București,
28 mai 2008. Nr. 342.

 

 

ANEXĂ. Dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic

1. Avat (Aspius aspius)

30

2. Aterină (Atherina mochon)

7

3. Babușcă (Rutilus rutilus)

15

4. Batcă (Blicca bjioerkna)

15

5. Biban (Perca fluviatilis)

12

6. Crap (Cyprinus carpio)

35

7. Caras (Carassius auratus)

15

8. Caracudă (Carassius carassius)

17

9. Cosac (Abramis sp.)

25

10. Clean (Leuciscus cephalus)

25

11. Coregon (Coregonus sp.)

22

12. Calcan (Scophthalmus maeoticus)

45

13. Cambulă (Pleuronectes , Platichthys flesus)

20

14. Chefal (Mugil sp.)

25

15. Fusar (Aspro streber)

12

16. Gingirică (Clupeonela cultriventris)

7

17. Hamsie (Engraulis encrasicholus )

7

18. Lin (Tinca tinca)

25

19. Lipan (Thymallus thymallus)

25

20. Morunaș (Vimba vimba)

25

21. Mreană (Barbus barbus)

27

22. Oblete (Alburnus alburnus)

12

23. Plătică (Abramis brama)

25

24. Păstrăv (Salmo sp.)

20

25. Roșioară (Scardinus erythrophtalmus)

15

26. Rizeafcă (Alosa caspio)

15

27. Săbiță (Pelecus cultratus)

20

28. Rechin (Squalus acanthias)

120

29. Scobar (Chondostroma nasos)

20

30. Somn (Silurus glanis)

50

31. Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica)

22

32. Scrumbie albastră (Alosa maeotica)

23

33. Stavrid (Trachurus mediteraneus)

12

34. Șalău (Stizostedion sp.)

40

35. Știucă (Esox lucius)

40

36. Șprot (Spratus spratus)

7

37. Văduviță (Leuciscus idus)

30

38. Raci (Astacus sp.)

9

39. Scoică de râu (Unio pictorum)

8

40. Broaște (Rana sp.)

30g/buc.

41. Cosaș (Ctenopharingodon idella )

40

42. Novac (Hypophthalmichthys nobilis)

40

43. Sânger (Hypophthalmichthys molitrix)

40

44. Midie (Mytilus galloprovincialis)

4,5

45. Rapană (Rapana venosa)

5